เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ

 

การพาณิชยกรรมและบริการ

     1) สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

          1.1 สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แห่ง
          1.2 ปั๊มหลอด จำนวน 2 แห่ง
          1.3 ตลาดสด จำนวน 1 แห่ง
          1.4 แผงลอยในตลาดสด จำนวน 172 แผง
          1.5 ร้านขายของชำ จำนวน 84 ร้าน

 

     2) สถานประกอบการเทศพาณิชย์

 

          2.1 สถานธนานุบาล จำนวน 1 แห่ง คือ สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง

          สถานธนานุบาลเทศบาลตำบลโนนสูง จัดตั้งขึ้นเพื่อ
               1. ช่วยเหลือคนยากจนขัดสนเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ โดยไม่ต้องไปกู้เงินจากเอกชนซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่า 
               2. เพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนมีเงินทุนหมุนเวียนนำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินทุนไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
               3. ข้อมูลอื่น ๆ
                    - การรับจำนำสิ่งของ / ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกิน รายละ 100,000 บาท
                     - มีเจ้าหน้าที่ให้บริการ 5 คน แบ่งเป็น

                      หญิง 3 คน 
                      ชาย 2 คน 

     

     3) สถานประกอบการด้านบริการ

 

          3.1 ธนาคาร จำนวน 3 แห่ง
               - ธนาคารออมสิน
               - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
               - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำกัด
          3.2 สถานที่จำหน่ายอาหาร จำนวน 20 ร้าน
          3.3 ร้านเสริมสวย จำนวน 30 ร้าน
          3.4 ซ่อมรถยนต์/เครื่องยนต์ จำนวน 15 ร้าน
          3.5 ซ่อมเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ร้าน

 

     4) การอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

          4.1 โรงสีขนาดกลาง จำนวน 4 โรง
          4.2 อุตสาหกรรมเย็บผ้า จำนวน 2 แห่ง
          4.3 โรงกลึง จำนวน 1 โรง

  

     5) การท่องเที่ยว

          แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาล คือ วัดบัว ภายในวัดมีพระอุโบสถที่สวยงาม และพิพิธภัณฑ์จัดแสดงโบราณวัตถุของวัดที่สะสมไว้ และนอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะหนองกลด และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ซึ่งเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจและเป็นสถานที่ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับประชาชน ตลอดจนเป็นสถานที่จัดงานประเพณีและกิจกรรมต่าง