เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

 สภาพสังคม

     1) ศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถานต่าง ๆ คือ วัด 4 แห่ง 

          1.1 วัดโนนแต้ว     ตั้งอยู่ที่ชุมชนโนนนา – โนนสมบูรณ์ – ดอนแต้ว

          1.2 วัดบัว            ตั้งอยู่ที่ชุมชนบัว 3

          1.3 วัดใหม่สุนทร  ตั้งอยู่ที่ชุมชนศาลตาปู่

          1.4 วัดโนนหมัน    ตั้งอยู่ที่ชุมชนโนนหมัน

      2) วัฒนธรรม มีประเพณีของท้องถิ่นที่สำคัญ คือ

          2.1 ประเพณีสงกรานต์ 

          2.2 ประเพณีแห่เทียนพรรษา 

          2.3 ประเพณีลอยกระทง

          2.4 ประเพณีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

      3) การศึกษา พื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง  

 

 

          มีโรงเรียนทั้งหมด 6 แห่ง (โรงเรียน ในสังกัดเทศบาล 3 แห่ง) ประกอบด้วยโรงเรียนทั้งหมด ดังนี้

          3.1 โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์)

          3.2 โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) 

          3.3 โรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฎร์พัฒนา)

          3.4 โรงเรียนจุ้ยฮั้ววิทยา

          3.5 โรงเรียนพิทักษ์ภูเบนทร์ 

          3.6 โรงเรียนโนนสูงศรีธานี

 สามารถจำแนกโรงเรียนในสังกัดเทศบาล 3 แห่ง ได้ ดังต่อไปนี้

 

สถานศึกษาในสังกัดเทศบาล

ปีการศึกษา  2553

ปีการศึกษา  2554

ปีการศึกษา  2555

ศูนย์พัฒนาก่อนวัยเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ระดับก่อนประถมศึกษา

1.       จำนวนโรงเรียน

2.       จำนวนห้องเรียน

3.       จำนวนนักเรียน

4.       จำนวนครู  อาจารย์

ระดับประถมศึกษา

1.   จำนวนโรงเรียน

2.       จำนวนห้องเรียน

3.       จำนวนนักเรียน

       4.    จำนวนครู  อาจารย์

ระดับมัธยมศึกษา

1.       จำนวนโรงเรียน

2.    จำนวนห้องเรียน

3.    จำนวนนักเรียน

       4.     จำนวนครู  อาจารย์

-

-

 

3

9

262

6

 

3

20

657

43

 

3

9

226

10

-

-

 

3

9

244

6

 

3

25

611

42

 

3

10

245

10

 

-

-

 

3

9

233

6

 

3

25

554

42

 

3

10

245

10

 

 

     4) กีฬา นันทนาการ / พักผ่อน

          4.1 สนามกีฬาเอนกประสงค์   จำนวน  1  แห่ง

          4.2 ห้องสมุดประชาชน        จำนวน  1  แห่ง

          4.3 สวนสาธารณะ              จำนวน  4  แห่ง

               - สวนสาธารณะหนองกลด   พื้นที่สวนสาธารณะ   27,200 ตร.ม.

               - สวนสาธารณะโนนนา       พื้นที่สวนสาธารณะ   17,190 ตร.ม.

               - สวนสาธารณะสระบัว       พื้นที่สวนสาธารณะ     8,390 ตร.ม.

               - สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา     พื้นที่สวนสาธารณะ    3,300 ตร.ม.

 

     5) การสาธารณสุข

          5.1 ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล   จำนวน  1  แห่ง

          5.2 สถานผดุงครรภ์ (คลินิก)   จำนวน  3  แห่ง

          5.3 โรงพยาบาลสังกัดรัฐบาลในเขตพื้นที่อำเภอโนนสูง คือ โรงพยาบาลโนนสูง  จำนวน 1  แห่ง

 

     6 ) ชุมชน มี 13 ชุมชน (จำนวนข้อมูลประชากรที่อาศัยอยู่จริง จากแบบสอบถาม จปฐ 1  ปี 2552 สรุปเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2552 คือ