เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

     การคมนาคม / ขนส่ง

          ทางรถไฟ

               มีทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ (สายนครราชสีมา – หนองคาย) ผ่านอำเภอโนนสูง

          ทางรถยนต์

               1) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (สายนครราชสีมา – หนองคาย) เป็นถนนลาดยางสภาพดีมาก เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 4 เลนส์ (ถนนมิตรภาพ) วิ่งผ่านพื้นที่ตำบลโตนด ตำบลดอนหวาย ตำบลบิง ตำบลดอนชมพู และตำบลธารปราสาท
               2) ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 2067 (สายโนนสูง – ขามสะแกแสง) เป็นถนนลาดยางอย่างดี มีระยะทาง 21 กิโลเมตร ผ่านตำบลดอนหวาย ตำบลใหม่ ตำบลโนนสูง ตำบลลำคอหงส์ ตำบลขามเฒ่า และเข้าเขตอำเภอขามสะแกแสง
               3) ถนน รพช. ที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมติดต่อระหว่างอำเภอโนนสูงกับตำบล / หมู่บ้านต่าง ๆ เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง ใช้สัญจรได้ดี

 

     การไฟฟ้า

               การให้บริการไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลโนนสูง เป็นการจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ครอบคลุมถนน 17 สาย ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลโนนสูง 

 

     การสื่อสาร

               มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอโนนสูง