เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]49
2 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]44
3 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]44
4 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]46
5 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]45
6 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป้นผู้อนุญาต [ 2 ม.ค. 2562 ]79
7 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]44
8 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]101
9 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]92
10 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 7 ก.ย. 2561 ]92
11 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]93
12 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]98
13 หนังสือสั่งการประกอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2561 ]95
14 คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2561 ]132
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่141/2558เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]149
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]133
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]139
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]134
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน [ 21 ก.ค. 2558 ]137
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]138
21 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]138
22 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32 [ 21 ก.ค. 2558 ]133
23 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]133
24 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]138
25 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]130
26 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]128
27 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ก.ค. 2558 ]133
28 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ [ 21 ก.ค. 2558 ]130
29 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ [ 21 ก.ค. 2558 ]129
30 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ [ 21 ก.ค. 2558 ]133
31 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]138
32 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย [ 21 ก.ค. 2558 ]132
33 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]152
34 การขอรับบำเหน็จตกทอด _กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม_ [ 21 ก.ค. 2558 ]137
35 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท _กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม_ [ 21 ก.ค. 2558 ]130
36 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]127
37 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท _กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่_ [ 21 ก.ค. 2558 ]131
38 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]129
39 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]131
40 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2558 ]140
41 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]133
42 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201 [ 21 ก.ค. 2558 ]132
43 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]132
44 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]129
45 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]129
46 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน [ 21 ก.ค. 2558 ]130
47 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 21 ก.ค. 2558 ]131
48 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]133
49 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 21 ก.ค. 2558 ]124
50 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน [ 21 ก.ค. 2558 ]125
 
หน้า 1|2|3