เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 132 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนมีนาคม 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]69
2 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 17 เม.ย. 2562 ]60
3 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนมกราคม 2562 [ 19 มี.ค. 2562 ]62
4 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนธันวาคม 2561 [ 18 ก.พ. 2562 ]64
5 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 18 ม.ค. 2562 ]62
6 การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่2 ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป้นผู้อนุญาต [ 2 ม.ค. 2562 ]92
7 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนตุลาคม 2561 [ 17 ธ.ค. 2561 ]59
8 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 7 พ.ย. 2561 ]118
9 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 [ 5 ต.ค. 2561 ]109
10 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 [ 7 ก.ย. 2561 ]108
11 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนมิถุนายน 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]109
12 สถิติการให้บริการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]116
13 หนังสือสั่งการประกอบการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2561 ]110
14 คู่มือสำหรับการปฏิบัติงานด้านการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 มิ.ย. 2561 ]154
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่141/2558เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน [ 21 ก.ค. 2558 ]167
16 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]150
17 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]154
18 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน200ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]151
19 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งหรือใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน [ 21 ก.ค. 2558 ]152
20 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]155
21 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]154
22 การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา32 [ 21 ก.ค. 2558 ]146
23 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]150
24 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]154
25 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]148
26 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 21 ก.ค. 2558 ]144
27 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ก.ค. 2558 ]146
28 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านกรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ [ 21 ก.ค. 2558 ]149
29 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ [ 21 ก.ค. 2558 ]145
30 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ [ 21 ก.ค. 2558 ]150
31 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ [ 21 ก.ค. 2558 ]153
32 การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหายหรือถูกทำลาย [ 21 ก.ค. 2558 ]147
33 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]164
34 การขอรับบำเหน็จตกทอด _กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม_ [ 21 ก.ค. 2558 ]155
35 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท _กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม_ [ 21 ก.ค. 2558 ]148
36 การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]141
37 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท _กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่_ [ 21 ก.ค. 2558 ]150
38 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]146
39 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.ค. 2558 ]144
40 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2558 ]158
41 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]152
42 การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 201 [ 21 ก.ค. 2558 ]151
43 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 21 ก.ค. 2558 ]150
44 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]146
45 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 ก.ค. 2558 ]144
46 การขออนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน [ 21 ก.ค. 2558 ]145
47 การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 21 ก.ค. 2558 ]148
48 การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 [ 21 ก.ค. 2558 ]150
49 การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 21 ก.ค. 2558 ]138
50 การขออนุญาตเป็นผู้ดำเนินการสุสานและฌาปนสถานสาธารณะหรือสุสานและฌาปนสถานเอกชน [ 21 ก.ค. 2558 ]138
 
หน้า 1|2|3