เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ผู้บริหารเทศบาลร่วมกับพนักงานเทศบาล ร่วมแสดงสัญลักษณ์ร่วมใจต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 26 เม.ย. 2564 ]23
2 รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ [ 19 เม.ย. 2564 ]22
3 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]21
4 รายงานผลการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานฯ รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 9 เม.ย. 2564 ]22
5 สถิติการร้องเรียนร้องทุกข์การกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค. 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]22
6 การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าฯ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ [ 5 ก.พ. 2564 ]21
7 การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ [ 29 ม.ค. 2564 ]22
8 กิจกรรมเคารพธงชาติ ในการเสริมสร้างจิตสำนึกการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ [ 14 ม.ค. 2564 ]17
9 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 4 ต.ค. 2562 ]0
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 4 ต.ค. 2562 ]0
11 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร [ 4 ต.ค. 2562 ]0
12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 17 พ.ค. 2562 ]177
13 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 30 เม.ย. 2562 ]159
14 มาตรการป้องกันการขัดกันกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 ต.ค. 2561 ]150
15 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 1 ต.ค. 2561 ]156