เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
381 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 10/2566 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2566 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ซอย 2 แยกสาธารณะตรงข้ามบ้านนายจำรัส คงกลาง(ชุมชนบัว2)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ส.ค. 2566 ]41
382 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ส.ค. 2566 ]48
383 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 9/2566 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงสุดเขตเทศบาล(ชุมชนบัว 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 8 ส.ค. 2566 ]45
384 สัญญาจ้างเหมาบริการเลขที่ 6/2566 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566 เรื่องจ้างเหมาตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงประจำปีงบประมาณ 2566 (นางสาวเจตปรียา ถิรสุทธิ์) [ 31 ก.ค. 2566 ]37
385 ประกาศผู้ชนะการเสนอซื้อวัสดุใช้ในโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา จำนวน2รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]36
386 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบเปิดข้างเทท้ายหมายเลข84-6966นม.จำนวน15รายการกองสาธารณสุขวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]36
387 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ประดับตกแต่งรถขบวนแห่เทียนพรรษาจำนวน 22รายการโครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาประจำปี 2566 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]34
388 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 7/2566 ลว27 ก.ค.2566 อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 3-31 สิงหาคม 2566 จำนวน 20 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ค. 2566 ]36
389 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลตามโครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลตำบลโนนสูง ปี2566ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล1 รัฐราษฎร์สงเคราะห์ จำนวน 1 คน วิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]44
390 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส3(เมย.-มิย.66) [ 25 ก.ค. 2566 ]32
391 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง4รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]39
392 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2566ระหว่างวันที่ 3-31สิงหาคม 2566จำนวน20วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ก.ค. 2566 ]46
393 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อากาศยานไร้คนขับ (โดรน) จำนวน 1 เครื่อง ไม้กันสั่นจำนวน 1 อัน กล้อง Action Camera จำนวน 1 ตัว ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2566 ]38
394 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิงเครื่องดับเพลิงเคมีแห้งจำนวน 50 ถังของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]34
395 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุจราจรจำนวน 4 รายการของงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]42
396 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน41รายการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]34
397 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค.66 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ค. 2566 ]39
398 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย2แยกสาธารณะตรงข้ามบ้านนายจำรัส คงกลาง ชุมชนบัว 2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 19 ก.ค. 2566 ]40
399 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่อวัสดุสำนักงานหมึกถ่ายเอกสารสีดำจำนวน 3 กล่องสำนักปลัดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]38
400 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง5รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]44
401 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลข89-5778นม.กองสาธารณสุขฯวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ค. 2566 ]42
402 สัญญาเลขที่63ปี2566ลว14กค.2566จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์หมายเลขกม.1629นม.13รายการของงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2566 ]39
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๖ รายการของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]50
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผท.๙๖๓๑ นครราชสีมาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]46
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องอัดจารบี แบบใช้ลม)จำนวน ๑ เครื่องของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]36
406 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง(เครื่องเชื่อมไฟฟ้า ๓๐๐ แอมป์จำนวน ๑ เครื่องของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]40
407 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๓ รายการของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]38
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซืัอครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผลจำนวน ๑ เครื่องและเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สีจำนวน ๑ เครื่อง)ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2566 ]45
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาต่อจากถนนคอนกรีตเดิมถึงสุขเขตเทศบาล (ชุมชนบัว2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 7 ก.ค. 2566 ]38
410 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม.1629 นครราชสีมา จำนวน 13 รายการของงานเทศกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2566 ]87
411 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์โตโยต้าหมายเลขทะเบียน ขม.3177 นครราชสีมา จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ค. 2566 ]75
412 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาล ซอย 2 แยกสาธารณะตรงข้างบ้านนายจำรัส คงกลาง ชุมชนบัว2วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ก.ค. 2566 ]42
413 สัญญาเลขที่6ปี2566ลว30มิ.66อาหารเสริมนมระหว่างวันที่3-31ก.ค.66จำนวน20วันกับบริษัทแมรี่แอนแดรี่โปรดักส์จก.วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2566 ]33
414 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(น้ำยาพ่นยุง ขนาด 1 ลิตร จำนวน 30 ขวด) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]78
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]37
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 48 รายการเพื่อใช้ปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2566 ]41
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะดั๊มพ์ หมายเลขทะเบียน 83-8220 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มิ.ย. 2566 ]44
418 รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเทศบาลซอย2แยกสาธารณะตรงข้ามบ้านนายจำรัส คงกลางชุมชนบัว2 [ 27 มิ.ย. 2566 ]37
419 สัญญาจ้างเลขที่ 5/2566 ลงวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2566 จ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (นายลำภู บิดหล่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]43
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ม่านกันแดด (มู่ลี่)จำนวน 4 รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2566 ]61
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71