เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
641 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายหวัน ทองพุทรา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]86
642 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางสมหมาย กึนสันเทียะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]71
643 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายสม หงส์จอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]78
644 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายภัทรา ผินงูเหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]77
645 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กปี2566(นส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกุลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]88
646 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]74
647 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายทักษิทพัฒน์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]76
648 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางภัทรา ผินงูเหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]63
649 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]71
650 สัญญาจ้าง16-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.กาหลง ยิ่งจอหอ)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]73
651 สัญญาจ้าง19-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.อรอุมา เชยด่านกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
652 สัญญาเลขที่25ปี2566โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนส.พร มาลัย ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]37
653 สัญญาจ้าง47-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลภูมิทัศน์โรงยิม(นายภา หนากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
654 สัญญาเลขที่44ปี2566โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กฯกับนส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]40
655 สัญญาจ้าง9-66ลว30กย.65โนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.นำ้ทิพย์ ไชยอรรจนาภรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]66
656 สัญญาจ้าง13-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางภัทรา ผินงูหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]69
657 สัญญาจ้าง8-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายหวัน ทองพุทรา)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]64
658 สัญญาจ้าง14-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.ปรารถนา เหล่ากลาง)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
659 สัญญาจ้าง37-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย(นายวิระ เพชรไพทูรย์)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]71
660 สัญญา49-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ(นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
661 สัญญาจ้าง18-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายวีระยุทธ กุ้งกลางดอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]65
662 สัญญาจ้าง17-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.ศิริลักษณ์ ลับกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]79
663 สัญญาจ้าง24/-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายสมบูรณ์ ปลั่งกลาง)โดเยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]88
664 สัญญาจ้าง20-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายจรัญ รงค์ทะชาดา)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
665 สัญญาจ้าง23-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางสุทิน จงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]72
666 สัญญาจ้าง32-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายธีรพันธ์ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]71
667 สัญญาจ้าง45-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นางสุรีษา สื่อกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]69
668 สัญญาจ้าง48-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลรักษาภูมิทัศน์(นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
669 สัญญาจ้าง47-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดรักษาภูมิทัศน์(นายภา หนากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
670 สัญญาจ้าง46-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.กิ่งกาญจน์ อินมะดัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]77
671 สัญญาจ้าง44-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
672 สัญญาจ้าง29-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายภิเษก พ่วงต่าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
673 สัญญาจ้าง31-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายทักษัทพัฒน์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]66
674 สัญญาเลขที่8ปี2566โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนายหวัน ทองพุทรา ลว30กย.66 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]32
675 สัญญจ้าง30-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายไพโรจน์ ไชยอรรจราภรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]56
676 สัญญาจ้าง33-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายอรรถชัย เทียบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]75
677 สัญญาจ้าง36-66ลว30กย.65โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ(นายมงคล วิลัยล้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
678 สัญญาจ้าง39-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(นส.ธนารัตน์ ศรีกลาง)ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]59
679 สัญญาจ้าง26-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสุพจน์ หินกลาง)โดยวิธีเฉหพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]77
680 สัญญาจ้าง27-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายวิเชษฐ์ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]74
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17หน้า 18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71