เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2837 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
341 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล3 (รั้ฐราษฎร์พัฒนา) นางบุญปลูก พานสุวรรณ์ [ 29 ก.ย. 2566 ]19
342 สัญญาเลขที่ 18/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) เทศบาลตำบลโนนสูง นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]24
343 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) ประจำปีงบประมาณ 2567 นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]25
344 สัญญาเลขที่ 19/2567 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566 สัญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม)เทศบาลตำบลโนนสูง นายภา หนากลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]16
345 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลตามโครงการจัางเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) ประจำปีงบประมาณ 2567 นายภา หนากลาง [ 29 ก.ย. 2566 ]20
346 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 12 เครื่อง (เริ่มเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 ) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2566 ]38
347 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบมัลติฟังก์ชั่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 12 เครื่อง (เริ่มเดือนตุลาคม 2566 - กันยายน 2567 ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]43
348 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสี แบบเช่ารายเดือนจำนวน 1 เครื่อง เป็นเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566-30 กันยายน 2567) ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ก.ย. 2566 ]31
349 สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ 11 /2566 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 ก่อสร้างปรับปรุ่ง/ซ่อมแซมอาคารสวนสาธารณะโนนนา(โรงยิม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2566 ]53
350 สัญญาซื้อขาย สัญญาเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 อาหารเสริม(นม)ยูเอชที ชนิดกล่อง (200มิลลิลิตร)สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 2-10 ตุลาคม 2566 จำนวน 7 วัน [ 22 ก.ย. 2566 ]45
351 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารสวนสาธารณะโนนนา(โรงยิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2566 ]48
352 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) ยูเอชที ชนิดกล่อง (200 มิลลิตร) สำหรับเด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่าง วันที่ 2-10 ตุลาคม 2566 จำนวน 7 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ย. 2566 ]34
353 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]56
354 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 6 รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]43
355 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย(ชุดปฎิบัติการ อปพร.จำนวน 34 ชุด)ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2566 ]42
356 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 5 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2566 ]35
357 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกเทท้าย ยี่ห้อ มิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน 83-9666 นครราชสีมา จำนวน 15 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]64
358 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้วจำนวน 2 เครื่อง เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที) [ 13 ก.ย. 2566 ]37
359 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุจำนวน 2 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ย. 2566 ]40
360 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนบ้านบัว (หน้าวัดบัว) ชุมชนบัว 1 [ 12 ก.ย. 2566 ]36
361 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนน นม.6121 (บายพาส) แยกสาธารณะ ซอยข้างโรงน้ำดื่มซันหนิ่น (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 12 ก.ย. 2566 ]33
362 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารรหัส417-62-0015จำนวน1รายการกองการศึกษาวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ก.ย. 2566 ]38
363 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงน(เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวนจำนวน 4 เครื่องของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]47
364 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศแบบติดผนังจำนวน 3 เครื่อง) ของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2566 ]48
365 รายงานการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ถนน นม.6121(บายพาส)แยกสาธารณะ ซอยข้าง ตรอ.(ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์) [ 7 ก.ย. 2566 ]62
366 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]51
367 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 ด้าม) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]63
368 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน 3 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]45
369 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 2 เครื่องของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2566 ]40
370 รายงานการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารสวนสาธารณะโนนนา (โรงยิม) [ 6 ก.ย. 2566 ]38
371 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 89-5779 นครราชสีมา จำนวน 7 รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]41
372 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 12 รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ก.ย. 2566 ]49
373 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]33
374 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน ขม.3177 นครราชสีมา จำนวน 5 รายการของสำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]40
375 สัญญาซื้อขาย เลขที่ 8/2566 ลว31 สิงหาคม 2566 อาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่1-29 กันยายน 2566 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2566 ]31
376 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียนอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 1-29 กันยายน 2566 จำนวน 21 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2566 ]37
377 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 9 รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ วิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]42
378 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศจำนวน 3 คัน รวม 3 วัน โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2566วิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2566 ]43
379 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน3รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉาพะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]52
380 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน1รายการงานทะเบียนราษฎร์สำนักปลัดวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ส.ค. 2566 ]52
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71