เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2715 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.น้ำทิพย์ ไชยอรรจราภรณ์)ดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
282 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.ปรารถนา เหล่ากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]58
283 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางกรรณิกา นรรนัดสำโรง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายหวัน ทองพุทรา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]78
285 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางสมหมาย กึนสันเทียะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]63
286 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายสม หงส์จอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นายภัทรา ผินงูเหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กปี2566(นส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกุลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]74
289 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]65
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะปี2566(นายทักษิทพัฒน์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
291 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นางภัทรา ผินงูเหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]55
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการโนนสูงเมืองสะอาดปี2566(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]59
293 สัญญาจ้าง16-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.กาหลง ยิ่งจอหอ)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]65
294 สัญญาจ้าง19-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.อรอุมา เชยด่านกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]59
295 สัญญาเลขที่25ปี2566โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนส.พร มาลัย ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]27
296 สัญญาจ้าง47-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลภูมิทัศน์โรงยิม(นายภา หนากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]58
297 สัญญาเลขที่44ปี2566โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กฯกับนส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]31
298 สัญญาจ้าง9-66ลว30กย.65โนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.นำ้ทิพย์ ไชยอรรจนาภรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]59
299 สัญญาจ้าง13-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางภัทรา ผินงูหลือม)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]60
300 สัญญาจ้าง8-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายหวัน ทองพุทรา)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]53
301 สัญญาจ้าง14-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.ปรารถนา เหล่ากลาง)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
302 สัญญาจ้าง37-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดและดูแลบ่อบำบัดน้ำเสีย(นายวิระ เพชรไพทูรย์)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
303 สัญญา49-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายผู้สูงอายุ(นางแพรวพรรณ แพงทรัพย์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
304 สัญญาจ้าง18-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายวีระยุทธ กุ้งกลางดอน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]58
305 สัญญาจ้าง17-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นส.ศิริลักษณ์ ลับกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
306 สัญญาจ้าง24/-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายสมบูรณ์ ปลั่งกลาง)โดเยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]79
307 สัญญาจ้าง20-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นายจรัญ รงค์ทะชาดา)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
308 สัญญาจ้าง23-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางสุทิน จงกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]65
309 สัญญาจ้าง32-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายธีรพันธ์ ลายกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]64
310 สัญญาจ้าง45-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นางสุรีษา สื่อกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]61
311 สัญญาจ้าง48-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลรักษาภูมิทัศน์(นายสมเดช มุ่งเย็นกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
312 สัญญาจ้าง47-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดรักษาภูมิทัศน์(นายภา หนากลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]60
313 สัญญาจ้าง46-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.กิ่งกาญจน์ อินมะดัน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
314 สัญญาจ้าง44-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.สุรีฉาย ขอบ่มกลาง)โดยเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]52
315 สัญญาจ้าง29-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายภิเษก พ่วงต่าย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]54
316 สัญญาจ้าง31-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายทักษัทพัฒน์ ปลั่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]57
317 สัญญาเลขที่8ปี2566โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดฯกับนายหวัน ทองพุทรา ลว30กย.66 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]27
318 สัญญจ้าง30-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายไพโรจน์ ไชยอรรจราภรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]48
319 สัญญาจ้าง33-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายอรรถชัย เทียบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]62
320 สัญญาจ้าง36-66ลว30กย.65โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ(นายมงคล วิลัยล้วน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]55
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68