เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
521 สัญญาซื้อขายเลขที่ 9/2566 ลงวันที่ 12 มกราคม 2566 วัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]29
522 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 จำนวน 3 รายการของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]52
523 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]59
524 ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเครื่องเด็กเล่น ตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]57
525 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรด้านทิศตะวันตก แยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย 2 (ชุมชนบัว2) [ 28 ธ.ค. 2565 ]51
526 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 16 แยกสาธารณะไปโนนสะเดา (ชุมชนโนนสูง) [ 28 ธ.ค. 2565 ]58
527 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 2 ลูก ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ธ.ค. 2565 ]85
528 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้งตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ธ.ค. 2565 ]56
529 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อล้อวัดระยะทาง จำนวน 1 รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]60
530 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจ้ดทำปฏิทินประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 3,000 ฉบับ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2565 ]86
531 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]54
532 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้แถวเหล็ก ชนิด 4ที่นั่ง จำนวน 2 ชุด ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2565 ]53
533 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบดสั่นสะเทือน หมายเลขทะเบียน นม.ถข ๗ ของกองช่าง [ 20 ธ.ค. 2565 ]58
534 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 16 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]66
535 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ไม้ดอกไม้ประดับต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2566) จำนวน 10 รายการของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2565 ]100
536 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกถ่ายเอกสาร) ของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ธ.ค. 2565 ]54
537 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายสวัสดีปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2565 ]63
538 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ธ.ค. 2565 ]59
539 ประกาศ เทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 ธ.ค. 2565 ]57
540 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ช่วงเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 รวม 105 [ 30 พ.ย. 2565 ]58
541 สัญญาจ้างเลขที่ 62/2566 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสารสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2566 รายนายกฤตภาธร กลิ่นกลาง [ 30 พ.ย. 2565 ]25
542 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 29 พ.ย. 2565 ]54
543 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติงานด้านเอกสารสำนักปลัดเทศบาลประจำปีงบประมาณ 2566 (นายกฤตภาธร กลิ่นกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]58
544 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอกศิลปะและทัศนศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายปรีชา มีเกาะ) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]78
545 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลน วิชาเอก ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (น.ส.ภัทราภรณ์ แก้วภิรมย์) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]60
546 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอก ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (น.ส.ดวงฤทัย จรลี) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]57
547 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอก นาฏศิลป์โรงเรียนเทศบาล 2 (รัฐราษฎร์บำรุง) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายอมรศักดิ์ แววโคกสูง) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]56
548 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลนวิชาเอก ปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ 2566 (น.ส.ไอลดา รวมสันเทียะ) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]58
549 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างเหมาครูวิชาเอกที่ขาดแคลน วิชาเอกนาฏศิลป์ โรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฎร์สงเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ 2566 (นายประพันธ์ ช่วงกลาง) วิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ย. 2565 ]55
550 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาอุปกรณ์ไฟฟ้าตามโครงการแข่งขันกีฬาปี2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]69
551 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการแข่งขันกีฬาปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]67
552 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ 5 รายการโครงการแข่งขันกีฬาปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]91
553 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถ้วยรางวัล18รายการโครงการแข่งขันกีฬาปี2565โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2565 ]89
554 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]68
555 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ย. 2565 ]67
556 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (พัดลมโคจร 18 นิ้ว) [ 21 พ.ย. 2565 ]64
557 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๘ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]66
558 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง ๗๐๖๘ นครราชสีมา และรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]53
559 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]68
560 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]61
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71