เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
681 สัญญาจ้าง28-66ลว30กยง65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสมประสงค์ เดือนกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
682 สัญญาจ้าง43-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอบปฐมวัยของศูนย์(นส.พรพิมล พรานกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]64
683 สัญญาจ้าง42-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอบปฐมวัยของศูนย์(นางขวัญเรือน บรรจงปรุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]53
684 สัญญาจ้าง41-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.ทิพรัตน์ คุ้มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]66
685 สัญญาจ้าง40-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(นางบุญปลูก พานสุวรรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]70
686 สัญญาจ้าง38-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(นส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกูล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]76
687 สัญญาจ้าง52-66ลว30กย.65โครงการจ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลนกลุ่มสาระการเรียนรู้นส.กาญจนาภาณ์ ศิริประภา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]71
688 สัญญาเลขที่27ปี2566โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะฯกับนายวิเชษฐ์ ลายกลาง ลว30กย65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]36
689 สัญญาจ้าง22-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่นส.ประหยัด พึ่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]59
690 สัญญาจ้าง51-66ลว30กย.65โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกาย(นางกิ่งแก้ว นิจจอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]73
691 สัญญาจ้าง35-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายครรชิต โตน้อย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]66
692 สัญญาจ้าง50-66ลว30กย.65โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกาย(นางอาภรณ์ อินธุโสภณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]92
693 สัญญาจ้าง12-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นายสม หงส์จอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]58
694 สัญญาจ้าง15-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]63
695 สัญญาจ้าง10-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นางกรรณิกา นรรนัดสำโรง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]83
696 สัญญาจ้าง7-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นายเชิด แนบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]67
697 สัญญาจ้าง6-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นายเขียน เครือบสูงเนิน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]71
698 สัญญาจ้าง1-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางถวิล ชุมศรี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]68
699 สัญญาจ้าง2-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่(นส.บุญทิ้ง ไทยภักดี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]69
700 สัญญาจ้าง3-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นางบุญเลี้ยง จ่าโนนสูง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]77
701 สัญญาจ้าง4-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นางมณีศรี อินทองหลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]69
702 สัญญาจ้าง5-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นางเล็ก แนบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]69
703 สัญญาเลขที่43ปี66โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์ฯกับนส.พรพิมล พรานกลางลว30กย.65วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]38
704 สัญญาเลขที่38ปี66โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯกับนส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกูลลว30กย65วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]48
705 สัญญาเลขที่39ปี66โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์พํฒนาฯกับนสธนารัตน์ ศรีกลางลว30กย.65วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]49
706 สัญญาเลขที่3ปี66โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนางบุญเลี้ยง จ่าโนนสูงลว30กย65วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]44
707 สัญญาเลขที่1ปี66โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนางถวิล ชุมศรีลว30กย.65วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]38
708 สัญญาเลขที่35ปี66โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะฯกับนายครรชิต โตน้อย ลว 30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]36
709 สัญญาเลขที่51ปี66โครงการเต้นแอโรบิคตามโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายกับนางกิ่งแก้ว นิจจอหอ ลว 30 กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]45
710 สัญญาเลขที่49ปี66โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกายเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุกับนางแพรวพรรณ แพงทรัพย์ ลว 30 กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]35
711 สัญญาเลขที่15โครงการจ้างเหมาโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนส.สุมาลี แก่นเสลา ลว 30 กย 65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]37
712 สัญญาเลขที่46ปี66โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กฯกับนสกิ่งกาญจน์ อินมะดัน ลว 30 กย.66 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]40
713 สัญญาเลขที่10ปี66โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ฯกับนางกรรณิกา นรรนัดสำโรง ลว 30 กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]34
714 สัญญาเลขที่6ปี66โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ฯกับนายเขียน เครือบสูงเนิน ลว 30 กย65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]40
715 สัญญาเลขที่5ปี66โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนางเล็ก แนบกลาง ลว 30 กย.66 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]35
716 สัญญาเลขที่7ปี66โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ฯกับนายเชิด แนบกลาง ลว 30 กย. 65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]38
717 สัญญาเลขที่22ปี66โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่ฯกับนส.ประหยัด พึ่งกลาง ลว 30 กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]38
718 สัญญาเลขที่37ปี66โครงการจ้างทำความสะอาดดูแลบ่อบำบัดน้ำเสียฯกับนายวิระ เพชรไพทูรย์ ลว 30 กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]37
719 สัญญาเลขที่19ปี66โครงการจ้างเหมาบริการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่กับนส.อรรอุมา เชยด่านกลาง ลว30กย.65 วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]45
720 สัญญาเลขที่32ปี2566โครงการจ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะกับนายธีรพันธ์ ลายกลางลว30กย.65วิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]40
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18หน้า 19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71