เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
761 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]125
762 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค ของกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2565 ]94
763 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ค่าจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติไฟเบอร์กลาส ๒ พระองค์ จำนวน ๑ ซุ้ม ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2565 ]100
764 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทสบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]107
765 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมา ของกองสาธารณสุขอละสิ่งแวดล้อม [ 12 ก.ย. 2565 ]84
766 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ย. 2565 ]107
767 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2565 ]122
768 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]117
769 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]112
770 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ ของงานธุรการ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]116
771 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2565 ]87
772 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๓ รายการ ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2565 ]97
773 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ถนนโนนสูง-โนนไทย แยกสาธารณะข้างบ้านนายก้อง เชยปั่นกลาง ชุมชนบ้านเพิ่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ก.ย. 2565 ]122
774 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ของกองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ย. 2565 ]92
775 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีตถนนเทศบาล ซอย ๕ แยกทางเข้าข้าง สภ.โนนสูง (ชุมชนศาลตาปู่) [ 1 ก.ย. 2565 ]113
776 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน ๒ เครื่อง ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]109
777 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ ของงานสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]98
778 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๗ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2565 ]93
779 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค สำหรับงานสำนักงานและเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]86
780 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]101
781 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ ของงานบริหารทั่วไป กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]101
782 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]95
783 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2565 ]99
784 บันทึกเอกสารแนบท้าย สัญญาเลขที่ 4/2565 ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2565 [ 30 ส.ค. 2565 ]27
785 บันทึกต่อท้ายสัญญาเลที่ ๔/๒๕๖๕ จ้างเหมาดำเนินการเก็บขยะตกค้างสะสม ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ [ 30 ส.ค. 2565 ]84
786 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพชุมชน ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]104
787 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ และสี ยี่ห้อ SAMSUNG รหัส 417-61-0013 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2565 ]85
788 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถโดยสารปรับอากาศ ตามโครงการพัฒนาศักยภาพนักจัดการสุขภาพชุมชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]99
789 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2565 ]98
790 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศจำนวน ๓ เครื่อง กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2565 ]99
791 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องสูบน้ำท่อพญานาค ขนาด 10 นิ้ว หมายเลขทะเบียน 455-59-0011 ของงานป้องกันฯ [ 23 ส.ค. 2565 ]95
792 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๓ รายการ งานป้องกันและบรเทาสาธารณภัย โดยวิธเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]102
793 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]93
794 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ้นเตอร์) จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]104
795 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]107
796 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]96
797 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔๕ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ส.ค. 2565 ]106
798 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์เลเซอร์) กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]95
799 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]94
800 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน ๓ คัน ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2565 ]117
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20หน้า 21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71