เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
961 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำ แบบท่อสูบน้ำพญานาค ขนาดท่อ ๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]340
962 สัญญาเลขที่52ปี2565ลว31มี.ค.65โครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะโนนนาโรงยิมฯกับนายเรืองชัย สุขกลาง วิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 มี.ค. 2565 ]24
963 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตพื้นที่ไม่จำกัด เป็นเวลา ๑๒ เดือน (๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]305
964 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะโนนนา(โรงยิม)ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน 1 คน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]303
965 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2565 ]327
966 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]304
967 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๐ รายการ [ 28 มี.ค. 2565 ]295
968 สัญญาซื้อขายเลขที่ 3/2565 ลว 28 มี.ค.65 อาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปิดภาคเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่ 1 เม.ย.2565 ถึง16 พ.ค.2565 รวม 46 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มี.ค. 2565 ]30
969 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ หมายเลขทะเบียน กม ๑๖๒๙ นครราชสีมา [ 24 มี.ค. 2565 ]305
970 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล [ 24 มี.ค. 2565 ]294
971 ประกาศกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ [ 23 มี.ค. 2565 ]306
972 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 22 มี.ค. 2565 ]306
973 ประกาศผู้ชนะการประมูลราคาขายทอดตลาด พัสดุชำรุด จำนวน ๗๗ รายการ [ 18 มี.ค. 2565 ]356
974 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ รวม ๔๖ วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2565 ]298
975 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ดับเพลิงชนิด ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผม ๘๔๖๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2565 ]306
976 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑ รายการ (กองคลัง) [ 15 มี.ค. 2565 ]301
977 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ๑๒๐ แอมป์ จำนวน ๔ ลูก [ 8 มี.ค. 2565 ]314
978 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๗๗ รายการ [ 28 ก.พ. 2565 ]361
979 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ [ 25 ก.พ. 2565 ]298
980 สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑) โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท (โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพ่ิม [ 24 ก.พ. 2565 ]354
981 สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแกั้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑)โครงการก่อสร้่างถนน คสล.ถนนตะโกงอ ช่วงต่อจากโครงการเดิมถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑ [ 24 ก.พ. 2565 ]337
982 ราคากลางโครงการก่อสร้างทางเท้าโรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฎร์บำรุง) [ 22 ก.พ. 2565 ]345
983 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนดอนแต้ว ซอย ๔ ถึงหลังร้านเฮียบเฮงค้าวัสดุก่อสร้าง ชุมชนดอนแต้ว -โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 21 ม.ค. 2565 ]313
984 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคั้ญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ [ 20 ม.ค. 2565 ]313
985 ราคากลางปรับปรุงถนนเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนรถไฟอุทิศ แยกทางเข้าบ้านนายเพ็ง พ่วงกลาง (ชุมชนสวนผัก) [ 20 ม.ค. 2565 ]358
986 ราคากลางโครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล.ถนนสำราญราษฎร์ช่วงลงทางข้ามยกระดับ (ชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 13 ม.ค. 2565 ]311
987 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา และ รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ๘๔-๖๙๖๖ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]305
988 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]310
989 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กองช่าง) [ 28 ธ.ค. 2564 ]302
990 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 23 ธ.ค. 2564 ]299
991 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ตง ๗๐๖๘ นครราชสีมา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ธ.ค. 2564 ]295
992 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ [ 21 ธ.ค. 2564 ]301
993 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน ตามโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ธ.ค. 2564 ]297
994 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๖ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ธ.ค. 2564 ]292
995 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]298
996 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ธ.ค. 2564 ]329
997 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ธ.ค. 2564 ]298
998 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 13 ธ.ค. 2564 ]297
999 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๒๑๖ นครราชสีมา [ 13 ธ.ค. 2564 ]299
1000 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๑๐ ล้อ หมายเลขทะเบียน ผท-๙๖๓๑ [ 13 ธ.ค. 2564 ]279
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25หน้า 26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71