เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2832 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
2281 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง [ 2 ก.ค. 2561 ]234
2282 ราคากลางจ้างเหมาโครงการก่อสร้างและปรับปรุงเสาธงโรงเรียนเทศบาล3(รัฐราษฎร์พัฒนา) [ 2 ก.ค. 2561 ]248
2283 ราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน(อาคารราชาวดีและอาคาร3)โรงเรียนเทศบาล2(รัฐราษฎร์บำรุง) [ 2 ก.ค. 2561 ]247
2284 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1/2561 [ 2 ก.ค. 2561 ]238
2285 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 408/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าและถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2561 ]240
2286 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 406/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 มิ.ย. 2561 ]229
2287 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่395/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2561 ]275
2288 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 392/2561เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับและประกันภัยรายบุคคลตามโครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางการศึกษาระดับภาคและระดับประเทศประจำปี2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2561 ]281
2289 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่390/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุตามโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชนประจำปี2561จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]245
2290 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่386/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)ให้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูงปีงบประมาณ2561โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]246
2291 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่388/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนเด็กระดับก่อนประถมศึกษาและระดับประถมศึกษาปีที่1-6ปีงบประมาณ2561ช่วงเปิดภาคเรียนที่1/2561(วันที่1กรกฎาคม2561ถึงวันที่10ตุลาคม2561)จำนวน68วันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2561 ]238
2292 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่384/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำหรับการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศจำนวน 2 เครื่องโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2561 ]239
2293 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าและถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]242
2294 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่371/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายไวนิลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]244
2295 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่375/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2561 ]235
2296 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่365/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองช่างงานไฟฟ้าและถนนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2561 ]245
2297 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่364/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน4รายการกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 ]236
2298 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่370/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 มิ.ย. 2561 ]251
2299 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่362/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]240
2300 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่361/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2561 ]237
2301 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่359/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน5รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]249
2302 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่360/2561 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน1รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 มิ.ย. 2561 ]279
2303 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่352/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]241
2304 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่354/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]234
2305 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่355/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน3รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2561 ]245
2306 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่350/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]238
2307 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่351/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน6รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2561 ]236
2308 เผยแพร่สาระสำคัญสัญญาจ้างทำของสัญญาเลขที่ 1/2561ลงวันที่30พฤษภาคม2561 [ 4 มิ.ย. 2561 ]234
2309 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่340/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุก่อสร้างจำนวน 10 รายการของกองสวัสดิการสังคมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2561 ]236
2310 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่337/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ6ล้อหมายเลขทะเบียน85-7740นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2561 ]239
2311 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่338/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน นค6574นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 พ.ค. 2561 ]239
2312 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่334/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ค. 2561 ]239
2313 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 332/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัดเทศบาลโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2561 ]254
2314 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 333/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมปริ้นเตอร์ รหัส510-54-0084โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2561 ]249
2315 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 323/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของงานป้องกันฯโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]245
2316 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 329/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2561 ]243
2317 เผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์ เลขที่ 1/2561ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 [ 25 พ.ค. 2561 ]237
2318 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 314/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]243
2319 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 315/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]248
2320 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง ฉบับที่ 318/2561 เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กธ80โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2561 ]238
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58หน้า 59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71