เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1640 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]6
2 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงานจำนวน ๒ ตัว) ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]152
3 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อน)จำนวน ๕ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ย. 2564 ]150
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]153
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไฟตัวอักษรลอยตัวพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ป้าย [ 2 ก.ย. 2564 ]153
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์หมายเลข ทะเบียน ค.๐๕๒๙ นครราชสีมาจำนวน ๑๐ รายการของกองยุทธศาสตร์และแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2564 ]151
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น [ 1 ก.ย. 2564 ]150
8 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]150
9 ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลดนนสูง [ 31 ส.ค. 2564 ]148
10 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]149
11 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการสุขภาพในโรงเรียนจำนวน ๘ ป้ายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]148
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]150
13 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ นครราชสีมาจำนวน ๔ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]148
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมาจำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]149
15 รายงานการปิดประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะโกงอ ช่วงต่อจากโครงการเดิมถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑ [ 27 ส.ค. 2564 ]148
16 ราคากลางและร่างขอบเขตจ้างเหมาเก็บขนขยะตกค้างสะสมณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]149
17 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งจำนวน ๓ ชุด [ 27 ส.ค. 2564 ]149
18 รายงานการปิดประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๖ ชุมชนโนนหมัน) [ 27 ส.ค. 2564 ]153
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน๖ ตัว)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]149
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน๖ ตัวของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]149
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕,๖๖๔๐ นครรราชสีมา [ 25 ส.ค. 2564 ]148
22 ซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 25 ส.ค. 2564 ]150
23 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด(มอก)จำนวน๔ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]150
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า๓ ฟุต)จำนวน ๑ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]150
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า๕ ฟุต)จำนวน ๑ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]149
26 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า๔ ฟุต)จำนวน๔ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]149
27 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]149
28 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒๑ รายการของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]149
29 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ส.ค. 2564 ]149
30 รายงานแบบรูปรายการงานก่อสร้างและราคากลาางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑๑ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 20 ส.ค. 2564 ]148
31 รายงานแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และราคากลาง โครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ จากแยกถนนสาธารณะ (ข้างบ้านนายแทน แจ่มกลาง ถึงอู่ช่างหมี) ชุมชนบัว ๒ [ 20 ส.ค. 2564 ]148
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๔ [ 20 ส.ค. 2564 ]147
33 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]148
34 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]148
35 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๑๐ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ส.ค. 2564 ]148
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๙ รายการ [ 16 ส.ค. 2564 ]147
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ [ 16 ส.ค. 2564 ]148
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ [ 16 ส.ค. 2564 ]148
39 ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ รายการ [ 13 ส.ค. 2564 ]148
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษตริย์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ [ 11 ส.ค. 2564 ]148
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ISUZU ทะเบียน กค ๗๒๘๐ นครราชสีมา [ 9 ส.ค. 2564 ]147
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ตฆ 644 [ 4 ส.ค. 2564 ]148
43 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-๑๙)จำนวน ๑๓ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2564 ]148
44 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ส.ค. 2564 ]148
45 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]147
46 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ยก.๖๑๒๐ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2564 ]148
47 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๔ เครื่องของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ค. 2564 ]147
48 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง [ 22 ก.ค. 2564 ]148
49 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อตามบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(โควิท-๑๙)จำนวน ๔๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]148
50 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 ก.ค. 2564 ]148
51 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหินคลุก จำนวน ๑๕๐ ลบ.ม. [ 20 ก.ค. 2564 ]149
52 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๙ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 ก.ค. 2564 ]148
53 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศจำนวน ๕ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]148
54 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ฉีด(เข็ม ไซริงค์ บัตร เหรียญ) จำนวน ๑,๗๐๔ ชุดของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]148
55 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการวันสำคัญของชาติและพระมหากษัตริย์ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ [ 12 ก.ค. 2564 ]148
56 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อตามบัญชีนวัตกรรมไทยเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๔(โควิท-๑๙) จำนวน ๔๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ค. 2564 ]148
57 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้่อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]148
58 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2564 ]148
59 สัญญาจ้างดครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพิ่ม ซอย 5 ถึงถนนทางหลวงชนบท (โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพ่ิม [ 29 มิ.ย. 2564 ]148
60 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียน ๑ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๘๔ วัน โดยวิธีเฉพาะเจ [ 28 มิ.ย. 2564 ]148
61 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ระหว่างวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ รวม ๒๘ วัน โดยว [ 28 มิ.ย. 2564 ]148
62 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2564 ]148
63 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๗ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2564 ]149
64 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 [ 2 มิ.ย. 2564 ]148
65 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]148
66 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กปฐมวัยและเด็กระดับประถมศึกษาตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 มิ.ย. 2564 ]148
67 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์การป้องกันการระบาดและแพร่เชื้อ COVIC-๑๙ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]151
68 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๐ รายการของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]148
69 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๘ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]148
70 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน บร.๙๖๐๗ นครราชสีมา จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2564 ]147
71 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดฟิล์มกรองแสงรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นค.๓๗๘๔ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 เม.ย. 2564 ]147
72 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม .๒๕๖๔) [ 30 เม.ย. 2564 ]148
73 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ [ 29 เม.ย. 2564 ]148
74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ [ 29 เม.ย. 2564 ]148
75 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ [ 29 เม.ย. 2564 ]148
76 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ [ 29 เม.ย. 2564 ]148
77 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรือง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งจำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]147
78 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 เม.ย. 2564 ]148
79 ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งจำนวน ๓ ชุดด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 เม.ย. 2564 ]148
80 กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางของพัสดุที่จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งจำนวน ๓ ชุด [ 21 เม.ย. 2564 ]148
81 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]147
82 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ [ 8 เม.ย. 2564 ]148
83 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาแยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ชุมชนบัว ๒ [ 8 เม.ย. 2564 ]148
84 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 7 เม.ย. 2564 ]147
85 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 เม.ย. 2564 ]147
86 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขมะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]148
87 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]148
88 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท (โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพิ่ม [ 2 เม.ย. 2564 ]148
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]148
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 1 เม.ย. 2564 ]148
91 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 26 มี.ค. 2564 ]148
92 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]149
93 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 24 มี.ค. 2564 ]149
94 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๕ รายการขจงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]147
95 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหนับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]148
96 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต(พื้นที่ไม่จำกัด)เป็นระยะ ๑๒ เดือน(ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]147
97 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ คิวบิกฟุุต จำนวน ๑ เครื่อง [ 23 มี.ค. 2564 ]147
98 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]146
99 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]147
100 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]148
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17