เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1576 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2564 ]1
2 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ [ 8 เม.ย. 2564 ]0
3 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาแยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ชุมชนบัว ๒ [ 8 เม.ย. 2564 ]0
4 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม) เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 7 เม.ย. 2564 ]2
5 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 7 เม.ย. 2564 ]2
6 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขมะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]1
7 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]1
8 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท (โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพิ่ม [ 2 เม.ย. 2564 ]2
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]4
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ [ 1 เม.ย. 2564 ]5
11 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 26 มี.ค. 2564 ]9
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง จ้างเหมาซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มี.ค. 2564 ]3
13 ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง จำนวน ๓ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 24 มี.ค. 2564 ]7
14 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน ๕ รายการขจงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]5
15 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV สำหนับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]3
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต(พื้นที่ไม่จำกัด)เป็นระยะ ๑๒ เดือน(ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]4
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เย็น ขนาดไม่น้อยกว่า ๗ คิวบิกฟุุต จำนวน ๑ เครื่อง [ 23 มี.ค. 2564 ]3
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๗ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2564 ]3
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพ หมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]7
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2564 ]8
21 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ่จัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 18 มี.ค. 2564 ]7
22 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 18 มี.ค. 2564 ]8
23 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 17 มี.ค. 2564 ]8
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ นครราชสีมากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2564 ]6
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน ๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2564 ]6
26 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ และสี จำนวน ๑ เครื่อง [ 16 มี.ค. 2564 ]6
27 ประกาศผู่้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้งและคู่มือประชาชน โครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 15 มี.ค. 2564 ]5
28 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้งโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มี.ค. 2564 ]20
29 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท (โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพิ่ม [ 15 มี.ค. 2564 ]5
30 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๕ ถึงถนนทางหลวงชนบท ((โนนสูง-โนนไทย) ชุมชนบ้านเพ่ิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 มี.ค. 2564 ]5
31 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๑ ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 11 มี.ค. 2564 ]7
32 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(ปิคอัพ) หมายเลขทะเบียน ยก.๖๑๒๐ นครราชสีมาจำนวน ๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 มี.ค. 2564 ]6
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ [ 10 มี.ค. 2564 ]6
34 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรือง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๕ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]7
35 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]7
36 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 มี.ค. 2564 ]7
37 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะพับอเนกประสงค์ สีขาวจำนวน ๑๕ ตัว)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]8
38 ประกาสเทศบาลตำบลโนนสูง เร่ื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้แถว ๓ นั่ง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]8
39 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทำงาน)ของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]5
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 3 มี.ค. 2564 ]6
41 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ ขนาด 12VGT120 [ 3 มี.ค. 2564 ]6
42 ประกาสผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 3 มี.ค. 2564 ]7
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาแยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ชุมชนบัว ๒ [ 3 มี.ค. 2564 ]6
44 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]5
45 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]8
46 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอดแขน)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]6
47 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบตั้งโต๊ะ)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]6
48 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(รถเข็นชนิดนั่ง)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]6
49 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หรือการแพทย์(ตะแกรงล้างแผล)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]5
50 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(ชุดถังออกซิเจนขนาด ๖ คิว)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]6
51 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(เตียงตรวจโรค) จำนวน ๑ เตียงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]6
52 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ [ 2 มี.ค. 2564 ]5
53 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์((ชุดตรวจหู ตา คอ จมูก)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]5
54 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(รถเข็นทำแผลจำนวน ๑ คัน)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]6
55 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เครื่องดูดเสมหะจำนวน ๑ เครื่อง) ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]6
56 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(โคมไฟส่องตรวจ)ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 มี.ค. 2564 ]5
57 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ISUZU ทะเบียน กค 7280 [ 2 มี.ค. 2564 ]6
58 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ตรวจการณ์ ISUZU ทะเบียน กค 7280 [ 2 มี.ค. 2564 ]5
59 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถตักหน้า-ชุดหลัง ทะเบียน ตฆ 644 นครราชสีมา [ 25 ก.พ. 2564 ]8
60 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 25 ก.พ. 2564 ]8
61 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]9
62 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้่อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะทำงานเหล็ก ๕ ฟุตจำนวน ๑ ตัว)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.พ. 2564 ]9
63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 19 ก.พ. 2564 ]12
64 ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง [ 19 ก.พ. 2564 ]11
65 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาแยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ชุมชนบัว ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 ก.พ. 2564 ]19
66 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบลำเชียงไกรฝั่งขวาแยกถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๒ ชุมชนบัว ๒ [ 10 ก.พ. 2564 ]18
67 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห็ก เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ [ 9 ก.พ. 2564 ]14
68 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกสาธารณะไปบ้านเพราม ชุมชนบัว ๒ [ 9 ก.พ. 2564 ]17
69 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่ FB-๑๓๕-๘๕Aจำนวน ๒ ลูก)ใช้กับรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อหมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๗๐๔ นครราชสีมาของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.พ. 2564 ]17
70 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายตามโครงการจัด่การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี สมาขิกสภาเทศบาลตำบลโนนสูง [ 8 ก.พ. 2564 ]13
71 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]18
72 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๒ KVA)จำนวน ๑ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]20
73 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน)จำนวน ๑ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]20
74 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๓ รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]18
75 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓จำนวน ๓๕๐ ฉบับของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]17
76 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลียนชุดดรัมสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารรหัส ๔๑๗-๖๑-๐๐๑๑จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]18
77 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาเช่าเต็นท์พร้อมติดตั้ง (เต็นท์โค้งสีขาว) จำนวน ๕ หลัง [ 5 ก.พ. 2564 ]16
78 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลชทะเบียน กม 1629 นครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2564 ]18
79 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลรทะเบียน กม 4534 นครราชสีมา [ 3 ก.พ. 2564 ]15
80 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น X-4300LX [ 3 ก.พ. 2564 ]18
81 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 [ 3 ก.พ. 2564 ]20
82 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง [ 3 ก.พ. 2564 ]20
83 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน ๔๙ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.พ. 2564 ]18
84 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยแอสฟัลท์ จำนวน ๕๐๐ ถุง [ 29 ม.ค. 2564 ]23
85 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กธ ๘๐ นครราชสีมา [ 29 ม.ค. 2564 ]24
86 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ๘๕-๖๖๔๐ นครราชสีมา [ 29 ม.ค. 2564 ]23
87 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ม.ค. 2564 ]24
88 สัญญาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 28 ม.ค. 2564 ]23
89 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกแบบกระบะเทท้าย ทะเบียน ๘๖-๐๖๑๓ [ 28 ม.ค. 2564 ]23
90 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำทะเบียน ผต ๗๗๔๐ [ 28 ม.ค. 2564 ]22
91 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งจำนวน ๔ เครื่องของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ม.ค. 2564 ]22
92 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรือง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) [ 28 ม.ค. 2564 ]22
93 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๔ รายการของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2564 ]23
94 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดร้ายแรงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 25 ม.ค. 2564 ]22
95 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 19 ม.ค. 2564 ]24
96 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(แอลกฮอล์ (Alcohol ) ๗๐% (ขนาด ๕ ลิตร) จำนวน ๒๐ แกลลอนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ม.ค. 2564 ]25
97 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๔ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]25
98 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาสามัญประจำบ้านจำนวน ๑๓๕ ชุดตามโครงการออกหน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที่เทศบาสตำบลโนนสูงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]25
99 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์ All In One)จำนวน ๓ เครื่องของกองวิชาการและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ม.ค. 2564 ]23
100 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๕ รายการ [ 13 ม.ค. 2564 ]26
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16