เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา: www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1882 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-9667 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]0
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]0
3 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]0
4 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฎร์ ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
5 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมัน)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
6 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมัน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
7 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 8 (ชุมชนโนนหมัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 8 (ชุมชนโนนหมัน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
9 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
10 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 30 มิ.ย. 2563 ]0
11 ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]1
12 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนพฤษภาคม 2563 จำนวน 350 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 มิ.ย. 2563 ]1
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กระดับก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 รวม 92 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 มิ.ย. 2563 ]2
14 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ตรงข้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (ชุมชนบัว ๓) [ 23 มิ.ย. 2563 ]3
15 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราญราษฎร์ ซอยแยกถนนสาธารณะ ช่วงบ้านนางเอื้อน จันทร์กลาง (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 23 มิ.ย. 2563 ]3
16 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กก่อนประถมศึกษาและเด็กระดับประถมศึกษาปีที่1-6และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลโนนสูง ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 รวม 31 วัน โ [ 23 มิ.ย. 2563 ]2
17 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนข้างอ่างเก็บน้ำสวนผัก (ชุมชนสวนผัก) [ 23 มิ.ย. 2563 ]2
18 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1(รัฐราษฏร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 มิ.ย. 2563 ]1
19 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์เก็บขนขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ยก 6120 นครราชสีมา จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]1
20 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ตักหน้าขุดหลังหมายเลขทะเบียน จง 7068 นครราชสีมา จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]1
21 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฏร์พัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]1
22 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 18 มิ.ย. 2563 ]2
23 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพิ่ม ซอย ๔ (ชุมขนบ้านเพิ่ม) [ 18 มิ.ย. 2563 ]2
24 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1(รัฐราษฏร์สงเคราะห์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]1
25 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ รหัส 420-51-0061 , รหัส 420-47-0046 และรหัส 420-57-0086 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2563 ]2
26 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย ๒ ช่วงแยกถนนสาธารณฯถึงทางเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปูู่่ [ 18 มิ.ย. 2563 ]2
27 ประกาศและเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ถึงทางเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปู่) [ 18 มิ.ย. 2563 ]1
28 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางวีถนนสำราญราษฎร์ซอยแยกสาธารณะช่วงบ้านนางละเอียด จันทร์กลาง ถึงลำเชียงไกร (ชุมชนกระพี้-ตลาดก่่า) [ 18 มิ.ย. 2563 ]2
29 สัญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรช่วงแยกซอยข้างบ้านยายสงัด อุทัยกลาง (ชุมชนบัว ๓) [ 18 มิ.ย. 2563 ]1
30 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]2
31 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน พ 1925 นครราชสีมา จำนวน 17 รายการ [ 16 มิ.ย. 2563 ]2
32 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]1
33 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปลอกแขนปักตราสัญลักษณ์เทศบาล จำนวน 50 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มิ.ย. 2563 ]2
34 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 มิ.ย. 2563 ]1
35 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ประชาสัมพันธ์ หมายเลขทะเบียน ค 0529 นครราชสีมา จำนวน 11 รายการ [ 11 มิ.ย. 2563 ]4
36 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผต 7740 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]4
37 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]3
38 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]2
39 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มิ.ย. 2563 ]3
40 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงยังชีพฯ [ 10 มิ.ย. 2563 ]6
41 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนเกษตรช่วงแยกซอยข้างบ้านยายสงัด อุทัยกลาง (ชุมชนบัว ๓) [ 9 มิ.ย. 2563 ]4
42 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งฟิล์มกรองแสงรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย หมายเลขทะเบียน ๘๗-๙๖๖๖ [ 9 มิ.ย. 2563 ]2
43 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการวันสำคัญของชาติและพรมหากษัตริย์กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ [ 2 มิ.ย. 2563 ]7
44 สัรญญาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 6 แยกถนนสาธารณะไปลำเขียงไกร ซอยทำนบปลัดแสง (ชุมชนโนนหมัน) [ 29 พ.ค. 2563 ]5
45 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๓(รัฐราษฎร์พัฒนา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 พ.ค. 2563 ]4
46 ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแยกถนนสำราญราษฏร์ทางเข้าบ้านนายจรูณ กึนสันเทียะ (ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) [ 27 พ.ค. 2563 ]3
47 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 1 (รัฐราษฏร์สงเคราะห์) [ 27 พ.ค. 2563 ]4
48 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล 3 (รัฐราษฏร์พัฒนา) [ 27 พ.ค. 2563 ]7
49 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 350 ฉบับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]8
50 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 พ.ค. 2563 ]10
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38