เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1957 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่น [ 1 ก.ย. 2564 ]220
322 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ และเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ย. 2564 ]219
323 ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร เทศบาลตำบลดนนสูง [ 31 ส.ค. 2564 ]225
324 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาซ่อมรถยนต์ตักหน้า-ขุดหลังหมายเลขทะเบียน ตง.๗๐๖๘ นครราชสีมาจำนวน ๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]220
325 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำป้ายตามโครงการสุขภาพในโรงเรียนจำนวน ๘ ป้ายของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]220
326 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่องประกาศการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวจำนวน๒ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 31 ส.ค. 2564 ]222
327 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๘ นครราชสีมาจำนวน ๔ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]221
328 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน ๘๙-๕๗๗๙ นครราชสีมาจำนวน ๕ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2564 ]218
329 รายงานการปิดประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนตะโกงอ ช่วงต่อจากโครงการเดิมถึงเขตทางรถไฟ ชุมชนบัว ๑ [ 27 ส.ค. 2564 ]220
330 ราคากลางและร่างขอบเขตจ้างเหมาเก็บขนขยะตกค้างสะสมณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ [ 27 ส.ค. 2564 ]222
331 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ยกเลิกประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามกลางแจ้งจำนวน ๓ ชุด [ 27 ส.ค. 2564 ]219
332 รายงานการปิดประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย ๖ ชุมชนโนนหมัน) [ 27 ส.ค. 2564 ]225
333 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะคอมพิวเตอร์จำนวน๖ ตัว)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]221
334 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน๖ ตัวของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]220
335 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๕,๖๖๔๐ นครรราชสีมา [ 25 ส.ค. 2564 ]220
336 ซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 25 ส.ค. 2564 ]219
337 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ ๒ บานเปิด(มอก)จำนวน๔ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]221
338 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า๓ ฟุต)จำนวน ๑ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]225
339 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า๕ ฟุต)จำนวน ๑ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]218
340 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื่้อครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกขนาดไม่น้อยกว่า๔ ฟุต)จำนวน๔ ตู้ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ส.ค. 2564 ]218
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98