เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา :www.nonsung.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 1782 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
401 สั้ญญาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2563 ]168
402 สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]169
403 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานสถานีดับเพลิง (ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ) ประจำปี 2564 [ 5 ต.ค. 2563 ]174
404 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินี (สวนสาธารณะชุมชนบัว 2) [ 5 ต.ค. 2563 ]168
405 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 2 ต.ค. 2563 ]168
406 บันทึกต่อท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 1 ต.ค. 2563 ]167
407 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างตามโครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะมูลฝอยด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 1 ต.ค. 2563 ]168
408 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะหนองกลด ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]168
409 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและดูแลรักษาภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 75 พรรษา (โนนนา) ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]167
410 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กีฬาประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๙ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2563 ]167
411 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2563 ]167
412 ราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานประจำรถขยะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 23 ก.ย. 2563 ]168
413 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพันธุ์ปลาตามโครงการเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๓จำนวน ๔ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]169
414 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๓๕๐ ฉบับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]168
415 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]168
416 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]168
417 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]168
418 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]167
419 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟและเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]169
420 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]168
421 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๖ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]167
422 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ [ 16 ก.ย. 2563 ]167
423 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 [ 16 ก.ย. 2563 ]168
424 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องสำรองไฟ)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]167
425 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการเกษตรจำนวน ๑๒ รายการของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]167
426 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์หคอมพิวเตอร์(คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวลมลของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2563 ]166
427 ประกาศเทศบาลตำบลโนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบปิคอัพหมายเลขทะเบียน ๘๗-๑๔๑๒ นครราชสีมาจำนวน ๑๑ รายการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมโดยวิธีเฉพ่าะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]169
428 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๔ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]167
429 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์จำนวน ๕ รายการของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2563 ]168
430 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน ๓๐ ตัว [ 10 ก.ย. 2563 ]166
431 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ [ 10 ก.ย. 2563 ]167
432 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโครจร ขนาด 18 นิ้ว [ 10 ก.ย. 2563 ]166
433 สัญญาจ้่างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสำราญราษฎร์ ซอย 8 (ชุมชนโนนหมัน) [ 10 ก.ย. 2563 ]167
434 สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมันป) [ 10 ก.ย. 2563 ]168
435 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)ของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]166
436 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน(สว่านไขควงไร้สายพร้อมแบตเตอรี่และแท่นชาร์จ)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]168
437 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว(เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น)ของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]169
438 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำจดหมายข่าวฉบับประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]167
439 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ)ของกองวิชาการและแผนงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ย. 2563 ]167
440 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ [ 1 ก.ย. 2563 ]169
441 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ยี่ห้อโกลเด้นโบว์ ขนาดท่อสูบ ภ นิ้ว [ 31 ส.ค. 2563 ]168
442 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ [ 31 ส.ค. 2563 ]167
443 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ [ 31 ส.ค. 2563 ]167
444 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย ๔ (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 28 ส.ค. 2563 ]167
445 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(เครื่องพิมพ์เลเซอร์)จำนวน ๑ เครื่องของกองการศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ส.ค. 2563 ]169
446 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถขุดล้อยางขับเคลื่อน ๔ ล้อ หมายเลขทะเบียน ตฉ ๒๐๐ [ 26 ส.ค. 2563 ]168
447 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง [ 26 ส.ค. 2563 ]168
448 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้า [ 26 ส.ค. 2563 ]169
449 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย(แบบอัอท้าย)หมายเลขทะเบียน ๘๓-๙๖๖๗ นครราชสีมาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]168
450 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อต้นไม้และปุ๋ยตามโครงการปลูกปาเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ส.ค. 2563 ]167
451 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ถนนสำราญรษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2563 ]166
452 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ก.ค. 2563 ]167
453 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๑๒ รายการของกองคลังโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]170
454 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูงเรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร)จำนวน๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ค. 2563 ]168
455 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท๋์ติกคอนกรีต ถนนบ้านเพ่ิม ช่วงทางเข้าซุ้มประตูชุมชนถึงแยกถนนบ้านเพ่ิม ซอย 4 (ชุมชนบ้านเพ่ิม) [ 8 ก.ค. 2563 ]168
456 ประกาศผู้ชยะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ซอย 2 ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ถึงทางเลี่ยงเมือง (ชุมชนศาลตาปู่) [ 8 ก.ค. 2563 ]166
457 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายหมายเลขทะเบียน 83-9667 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ก.ค. 2563 ]166
458 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.ค. 2563 ]168
459 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]167
460 ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 9 (ชุมชนโนนหมัน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]166
461 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 8 (ชุมชนโนนหมัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 30 มิ.ย. 2563 ]167
462 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสำราญราษฎร์ ซอย 8 (ชุมชนโนนหมัน) [ 30 มิ.ย. 2563 ]167
463 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงทางเท้าและขอบคันหิน ถนนสำราญราษฎร์ ช่วงหลังสำนักงานเทศบาลถึงแยกทางลงอุโมงค์ทางลอดรางรถไฟ (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 30 มิ.ย. 2563 ]168
464 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ตรงข้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (ชุมชนบัว ๓) [ 23 มิ.ย. 2563 ]168
465 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราญราษฎร์ ซอยแยกถนนสาธารณะ ช่วงบ้านนางเอื้อน จันทร์กลาง (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 23 มิ.ย. 2563 ]165
466 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ตรงข้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (ชุมชนบัว ๓) [ 28 พ.ค. 2563 ]168
467 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ค. 2563 ]167
468 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ-โนนสูง (ช่วงสี่แยกถนนมิตรภาพ-โนนสูงตัดกับถนนศรีธานี ถึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง)ชุมชนตลาดใหม่และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 15 พ.ค. 2563 ]168
469 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 6 แยกถนนสาธารณะไปลำเชียงไกร ซอยทำนบปลัดแสง (ชุมชนโนนหมัน) [ 15 พ.ค. 2563 ]169
470 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสำราญราษฏร์ ซอย 3 ช่วงแยกถนนสาธารณฯ หลังศาลาชุมชน (ชุมชนโนนหมัน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ค. 2563 ]169
471 ราคาโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสำราญราษฏร์ ซอยแยกถนนสาธารณะ ช่วงบ้านนางเอื้อน จันทร์กลาง (ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า) [ 14 พ.ค. 2563 ]169
472 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนบ้านเพิ่ม ช่วงแยกถนนข้างอ่างเก็บน้ำสวนผัก (ชุมชนสวนผัก) [ 14 พ.ค. 2563 ]189
473 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนโนนสูง-ขามสะแกแสง ช่วงแยกถนนสาธารณฯ ตรงข้างศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรฯ (ชุมชนบัว ๓) [ 14 พ.ค. 2563 ]164
474 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๑ (รัฐราษฏร์สงเคราะห์) [ 14 พ.ค. 2563 ]164
475 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๒ (รัฐราษฏร์บำรุง) [ 14 พ.ค. 2563 ]168
476 ราคากลางโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซม อาคารเรียนหรืออาคารประกอบโรงเรียนเทศบาล ๓ (รัฐราษฏร์พัฒนา) [ 14 พ.ค. 2563 ]167
477 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 24,000 บีทียูจำนวน 1 เครื่องและเครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า 36,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2563 ]166
478 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 2 (รัฐราษฏร์บำรุง) จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ค. 2563 ]168
479 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนพัฒนาา 4 ถึงชุมชนแสนสุข [ 8 พ.ค. 2563 ]166
480 สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 8 พ.ค. 2563 ]168
481 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกกระบะเทท้าย MITSUBISHI หมายเลขทะเบียน 83-9666 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 พ.ค. 2563 ]169
482 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถยนต์อเนกประสงค์(อีแต๋น) หมายเลขทะเบียน ฆก 9447 นครราชสีมา จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2563 ]168
483 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ปิคอัพ หมายเลขทะบียน กน 3031 นครราชสีมา จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มี.ค. 2563 ]167
484 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำจดหมายข่าวฉบับเดือนกุมภาพันธ์2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2563 ]168
485 ราคากลางโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนบ้านบัว ช่วงทางเข้าศาลาชุมชน ชุมชนบัว 1 [ 20 มี.ค. 2563 ]169
486 ราคากลางโครงการปรับปรุงขอบทางเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทั้งสองฝั่งถนนศรีธานี ซอย 3 ชุมชนกระพี้-ตลาดเก่า [ 20 มี.ค. 2563 ]169
487 ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางหลวงชนบท 6019 โนนสูง-โนนไทย ช่วงทางแยกถนนรถไฟอุทิศถึงซุ้มประตูชุมชน (ชุมชนบ้านเพิ่ม) [ 20 มี.ค. 2563 ]167
488 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งวัสดุอุปกรณ์รถยนต์หมายเลขทะเบียน กม 4534 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]167
489 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี) จำนวน 2 ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มี.ค. 2563 ]167
490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.เป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนมิตรภาพ-โนนสูง (ช่วงสี่แยกถนนมิตรภาพ-โนนสูงตัดกับถนนศรีธานี ถึงสามแยกถนนเลี่ยงเมือง ชุมชนตลาดใหม่และชุมชนดอนแต้ว-โนนนา-โนนสมบูรณ์ [ 19 มี.ค. 2563 ]166
491 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.ถนนเกษตร ซอย 4 (ชุมชนบัว 3) [ 19 มี.ค. 2563 ]168
492 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]168
493 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัฒนา 4 ถึงชุมชนแสนุสข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 มี.ค. 2563 ]170
494 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการพลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]167
495 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัสโคโรนา2019 (covid-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มี.ค. 2563 ]168
496 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์แบบแปลน(Ricoh)รหัส417-54-0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2563 ]168
497 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]168
498 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์(สารกำจัดหนู) จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]167
499 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน5ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]168
500 ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้สำนักงาน)จำนวน10ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 มี.ค. 2563 ]169
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18