เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา : www.nonsung.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 2166 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 สัญญาจ้าง28-66ลว30กยง65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายสมประสงค์ เดือนกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
142 สัญญาจ้าง43-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอบปฐมวัยของศูนย์(นส.พรพิมล พรานกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
143 สัญญาจ้าง42-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอบปฐมวัยของศูนย์(นางขวัญเรือน บรรจงปรุ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
144 สัญญาจ้าง41-66ลว30กย.65โครงการส่งเสริมการสอนปฐมวัยของศูนย์(นส.ทิพรัตน์ คุ้มกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
145 สัญญาจ้าง40-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(นางบุญปลูก พานสุวรรณ์)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
146 สัญญาจ้าง38-66ลว30กย.65โครงการจ้างทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(นส.นันทิยา ศุภพงษ์จิวะกูล)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
147 สัญญาจ้าง52-66ลว30กย.65โครงการจ้างครูวิชาเอกที่ขาดแคลนกลุ่มสาระการเรียนรู้นส.กาญจนาภาณ์ ศิริประภา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
148 สัญญาจ้าง22-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่นส.ประหยัด พึ่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
149 สัญญาจ้าง22-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่นส.ประหยัด พึ่งกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
150 สัญญาจ้าง51-66ลว30กย.65โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกาย(นางกิ่งแก้ว นิจจอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
151 สัญญาจ้าง35-66ลว30กย.65โครงการจ้างพนักงานประจำรถขยะ(นายครรชิต โตน้อย)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
152 สัญญาจ้าง50-66ลว30กย.65โครงการจ้างผู้นำออกกำลังกาย(นางอาภรณ์ อินธุโสภณ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
153 สัญญาจ้าง12-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นายสม หงส์จอหอ)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
154 สัญญาจ้าง15-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นส.สุมาลี แก่นเสลา)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
155 สัญญาจ้าง10-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นางกรรณิกา นรรนัดสำโรง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
156 สัญญาจ้าง7-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นายเชิด แนบกลาง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
157 สัญญาจ้าง6-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นายเขียน เครือบสูงเนิน)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
158 สัญญาจ้าง1-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชนน่าอยู่(นางถวิล ชุมศรี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
159 สัญญาจ้าง2-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาดชุมชน่าอยู่(นส.บุญทิ้ง ไทยภักดี)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
160 สัญญาจ้าง3-66ลว30กย.65โครงการโนนสูงเมืองสะอาด(นางบุญเลี้ยง จ่าโนนสูง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ย. 2565 ]10
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|61|62|63|64|65|66|67|68|69|70|71|72|73|74|75|76|77|78|79|80|81|82|83|84|85|86|87|88|89|90|91|92|93|94|95|96|97|98|99|100|101|102|103|104|105|106|107|108|109